Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ABA TRANS Tomasz Falkowski z siedzibą w Warszawie ul. Irzykowskiego 6m18.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się   pod adresem abatrans@ bagazowe.com.pl oraz na adres siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust 1pkt b RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów dochodzenia i obrony roszczeń realizowanych przez administratora na podstawie art.6 ust 1pkt f RODO
 1. Dane nie będą przekazywane do żadnych odbiorców.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy.
 3. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 1. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje